Regulamin

§1 Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego paperwine.pl

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego paperwine.pl

4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod paperwine.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Produkty – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym paperwine.pl

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Paperwine a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego paperwine.pl

7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod paperwine.pl
Sklep internetowy, działający pod paperwine.pl, prowadzony jest przez Luksemburk Łukasz Piekut, z siedzibą w: Zelwa 27, 16-506 Giby, NIP: 8442103126.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) specyfikę i charakter użytkowania sprzedawanych Produktów;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.

§3 Informacje o Produktach

1. Oferowane w Sklepie Produkty to grafiki autorstwa Łukasza Piekuta.

2. Ze względu na charakter ręcznego druku, dopuszcza się istnienie niewielkich różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.

4. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu mogą nie oddawać rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.

5. Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. 

6. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

§4 Zasady z korzystania ze sklepu internetowego

1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

2. Informacje podane na paperwine.pl, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.

4. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy paperwnie.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§5 Dokonywanie zakupów

1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową paperwine.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.

a) imię i nazwisko / nazwa firmy

b) adres dostawy

c) e-mail

d) telefon kontaktowy

e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Paperwine Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§6 Ceny

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT).

2. Ceny Produktów obejmują koszty przesyłek (dotyczy wysyłek na terenie Polski).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.

4. Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

§7 Dostawa i metody płatności

1. Dostępne sposoby dostawy zamówionych towarów to: dostawa do paczkomatów InPost lub dostawa kurierem InPost.

2. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

3. Koszty przesyłki wliczone są w koszt produktu.

4. Klient może dokonać płatności przelewem, na rachunek bankowy Sklepu

Rodzaje i ceny dostaw:

a) Darmowa dostawa (na terenie Polski): Kurier InPost lub Paczkomat InPost

b) Dostawa zagraniczna – indywidualna wycena w oparciu o ceny firm kurierskich.

6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

7. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W przypadku dostawy Produktów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca prosi o wcześniejszy kontakt na adres mailowy: hello@paperwine.pl

9. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny zamówionych produktów.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających spersonalizowania, czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie – w tym celu należy skontaktować się ze sklepem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@paperwine.pl i ustalić szczególne warunki realizacji zamówienia.

11. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).

12. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym zobowiązany jest poinformować Klienta na stronie paperwine.pl lub/i w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.

13. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

14. Na życzenie Klienta Sprzedawca może wystawić rachunek lub fakturę VAT.

15. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do otwarcia przesyłki przy obecności doręczyciela. Jeżeli Produkt został uszkodzony Klient wraz z doręczycielem powinni sporządzić i podpisać protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sklep.

16. W przypadku, w którym przesyłka przy odbiorze nie wskazuje na naruszenie, Klient ma 3 dni robocze na sprawdzenie poprawności przyjętego od doręczyciela zamówienia i zgłoszenie Sprzedającemu ewentualne uszkodzenia.

 

§8 Metody płatności

1. Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty: przelew na rachunek Lukasemburk Łukasz Piekut: Alior Bank  86 2490 0005 0000 4530 2632 0163, w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia lub nazwę zamówionego Produktu podaną przy jego opisie w Sklepie;                                                                                      

2. W przypadku wyboru przez Klienta „przelewu” jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunek Sklepu wpłaty ceny za Produkt w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.

§9 Zwroty

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na adres e-mail: hello@paperwine.pl

2. Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt, w stanie niezmienionym, na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Koszt zwrotu Produktów do Sklepu ponosi Klient.

3. Zwracane przez Klienta Produkty powinny zostać opakowane w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Produkty został zwrócone do Sprzedawcy. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe Klienta.

§10 Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Sklep ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres e-mail: hello@paperewine.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia, informację, którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z dokumentacją zdjęciową.

4. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

5. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na adres wskazany w Regulaminie. Koszt dostarczenia produktu pokrywa Sprzedawca. 

6. Klient składając reklamację z tytułu rękojmi może zażądać jednego z czterech działań: wymiany Produktu na inny; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia Kodeksu cywilnego może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta.

7. Sprzedawca rozpocznie procedurę reklamacyjną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego.

10. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: hello@paperwine.pl

§11 Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.

3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.

4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Paperwine, Zelwa 27, 16-506 Giby.

5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.

6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są: Inpost

7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

8. Klient w każdym czasie ma prawo, poprzez biuro obsługi Sklepu, do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

9. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

10. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres hello@paperwine.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.

11. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem paperwine.pl

Shopping Cart
Przewiń do góry